Về báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục năm 2020 (đối với các cơ sở GD ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.) – Phòng TCCB

Về báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục năm 2020 (đối với các cơ sở GD ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.) – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …