Về báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm học 2019-2020 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện) – Phòng KHTC

Về báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm học 2019-2020 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …