Về báo cáo tình hình ký hợp đồng và tiếp nhận tài sản công năm 2020 thuộc danh mục mua sắm tập trung Thành phố (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Về báo cáo tình hình ký hợp đồng và tiếp nhận tài sản công năm 2020 thuộc danh mục mua sắm tập trung Thành phố (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …