Về đăng ký học Trung cấp lý luận chính trị – hành chính năm 2021. – VP Đảng Ủy

Về đăng ký học Trung cấp lý luận chính trị – hành chính năm 2021. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …