về đánh giá thực hiện các Thông tư về chuẩn nghề nghiệp GV, CBQLCSGDPT và kết quả bồi dưỡng 02 mô-đun cho GV, CBQLCSGDPT cổt cán (Danh sách về thời gian sẽ gửi cụ thể lại cho các đơn vị sau) – Phòng TCCB

Danh sách về thời gian sẽ gửi cụ thể lại cho các đơn vị sau

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …