Về đề nghị báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương giai đoạn 2016 – 2020 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) – Phòng KHTC

Về đề nghị báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương giai đoạn 2016 – 2020 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …