Về dự Hội nghị sơ kết HKI Giáo dục đặc biệt và Triển khai kế hoạch Ngày hội TDTT HS khuyết tật năm học 2017 – 2018 – Phòng Tiểu Học

Về dự Hội nghị sơ kết HKI Giáo dục đặc biệt và Triển khai kế hoạch Ngày hội TDTT HS khuyết tật năm học 2017 – 2018 – Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …