Về dự kiến đánh giá – xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2020 – 2021. – VP Công Đoàn

Về dự kiến đánh giá – xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2020 – 2021.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …