Về góp ý dự thảo Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt (Hiệu trưởng trường chuyên biệt; Hiệu trưởng Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu; Giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập) – Phòng KHTC

Về góp ý dự thảo Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt (Hiệu trưởng trường chuyên biệt; Hiệu trưởng Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu; Giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …