Về góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố. – Phòng KHTC

Về góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố. – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …