Về Hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học và chuẩn bị vào năm học mới 2018 – 2019 cấp tiểu học. – Phòng Tiểu Học

Về Hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học và chuẩn bị vào năm học mới 2018 – 2019 cấp tiểu học. – Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …