Về mời dự họp chuyên môn (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện) – Văn Phòng Sở

Về mời dự họp chuyên môn (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …