Về mời tham dự lớp "Tập huấn công tác quản lý tài chính và quản lý tài sản công trong lĩnh vực giáo dục năm 2018" – Phòng KHTC

Về mời tham dự lớp "Tập huấn công tác quản lý tài chính và quản lý tài sản công trong lĩnh vực giáo dục năm 2018" – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …