Về nộp kế hoạch thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo năm 2020 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Chính phủ – Phòng TCCB

Về nộp kế hoạch thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo năm 2020 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Chính phủ – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …