Về quy đổi tiết dạy đối với công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ – Phòng TCCB

Kính gửi các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …