Về rà soát, lập hồ sơ Tờ khai xác nhận tiền, hàng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, trường trung cấp, trường cao đẳng, Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Về rà soát, lập hồ sơ Tờ khai xác nhận tiền, hàng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, trường trung cấp, trường cao đẳng, Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …