Về tham dự chuyên đề cấp thành phố môn Giáo dục công dân cấp THCS – Phòng Trung Học

Về tham dự chuyên đề cấp thành phố môn Giáo dục công dân cấp THCS – Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …