Về tham dự tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học. – Phòng Tiểu Học

Về tham dự tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …