Về thông báo các nội dung thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Về thông báo các nội dung thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …