Về thực hiện báo cáo thực trạng cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện). – Sở HCM

Về thực hiện báo cáo thực trạng cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện). – Sở HCM

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …