Về thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. (Kính gửi: Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc Sở; Hiệu trưởng các Trường trung cấp, cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Về thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. (Kính gửi: Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc Sở; Hiệu trưởng các Trường trung cấp, cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …