Về thực hiện đánh giá, phân loại Quý IV năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập – Phòng TCCB

Về thực hiện đánh giá, phân loại Quý IV năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …