Về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 – Phòng TCCB

Về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …