Về thực hiện xây dựng Báo cáo Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2022 và KHNS 3 năm 2022-2024. – Phòng KHTC

Về thực hiện xây dựng Báo cáo Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2022 và KHNS 3 năm 2022-2024. – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …