Về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đon vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đon vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …