Về tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính và tài sản cuối năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Về tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính và tài sản cuối năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …