Về triển khai thông báo số 507/TB-BGDĐT ngày 28/5/2021 của BGDĐT về việc tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 – Phòng TCCB

Về triển khai thông báo số 507/TB-BGDĐT ngày 28/5/2021 của BGDĐT về việc tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …