Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2019. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) – Phòng KHTC

Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2019. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …