Về việc cập nhật dữ liệu thống kê năm học 2020-2021 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) – Phòng KHTC

Về việc cập nhật dữ liệu thống kê năm học 2020-2021 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …