Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh tương đương bậc 3 và bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam năm 2021 (do Sở Nội vụ tổ chức) – Phòng TCCB

Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh tương đương bậc 3 và bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam năm 2021 (do Sở Nội vụ tổ chức) – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …