Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Văn Phòng Sở

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm …