Về việc nộp đề án nhân sự cấp ủy tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. – VP Đảng Ủy

Về việc nộp đề án nhân sự cấp ủy tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …