Về việc rà soát thông tin, bổ sung, thay thế GVCC tham gia bồi dưỡng Mô-đun 4, 5, 9 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – năm 2021 – Phòng TCCB

Về việc rà soát thông tin, bổ sung, thay thế GVCC tham gia bồi dưỡng Mô-đun 4, 5, 9 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – năm 2021 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …