Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình hiện nay. – VP Đảng Ủy

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình hiện nay. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …