Về việc tham dự tập huấn triển khai nhập dữ liệu và trích xuất báo cáo về bạo lực học đường thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. – Phòng Chính trị tư tưởng

Về việc tham dự tập huấn triển khai nhập dữ liệu và trích xuất báo cáo về bạo lực học đường thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …