Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và lớp phổ biến luật – Đào tạo, bồi dưỡng trọng tài Bóng rổ năm 2020 – Phòng Chính trị tư tưởng

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và lớp phổ biến luật – Đào tạo, bồi dưỡng trọng tài Bóng rổ năm 2020 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …