Về việc thực hiện đánh giá, phân loại Quý II năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập – Phòng TCCB

Về việc thực hiện đánh giá, phân loại Quý II năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …