Về việc thực hiện ký kết Chương trình phối hợp với Trung tâm VHTT-TDTT về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường Giai đoạn 2020-2025 – Phòng Chính trị tư tưởng

Về việc thực hiện ký kết Chương trình phối hợp với Trung tâm VHTT-TDTT về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường Giai đoạn 2020-2025 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …