Xét công nhận tốt nghiệp THCS (hệ GDTX) tháng 12 năm 2020 – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Xét công nhận tốt nghiệp THCS (hệ GDTX) tháng 12 năm 2020 – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …