hungdao-hantu

 

HƯNG: Thịnh vượng, làm nên.

ĐẠO: Đạo lý, lẽ phải ở đời, ai cũng phải công nhận và tuân theo.

HƯNG ĐẠO: Hưng thịnh việc học tập, đạo đức.