SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO                                                                     __________

          ____________

                                                                                                      Phú Nhuận, ngày 26  tháng 04  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc ngưng hoạt động tập trung đông người, tham qua dã ngoại, học thêm và tổ chức chào cờ tại lớp học.

 

       Để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường, Ban giám hiệu trường THPT Hưng Đạo đề nghị toàn thể giáo viên nghiêm túc thực hiện các quy định sau:

       Trong thời gian học sinh ở trường:

– Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm;

– Từng lớp tổ chức chào cờ ngay tại lớp học.

       Bên cạnh đó, giáo viên phải đảm bảo thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, theo dõi và xử lý kịp thời khi học sinh và giáo viên có các triệu chứng bệnh sốt, ho, khó thở,… theo nội dung phòng dịch đã được triển khai thực hiện.

       Các giáo viên giảng dạy tại trường có trách nhiệm thực hiện những việc cần làm trên để phòng chống dịch Covid-19 tại trường.

 

Nơi nhận :                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

  • BGH, GV-NV;                                                                                                                (Đã ký)
  • Lưu VP.                                                               

                                                                                                                                      Phạm Thị Hải Ngọc