GIỜ HỌC

                                 BUỔI SÁNG                               BUỔI CHIỀU
Có mặt tại trường 6 giờ 30 Có mặt tại trường 12 giờ 30
Tiết 1 6 giờ 45 – 7 giờ 30 Tiết 1 12 giờ 45 – 13 giờ 30
Tiết 2 7 giờ 30 – 8 giờ 15 Tiết 2 13 giờ 30 – 14 giờ 15
                            Ra chơi 25 phút Tiết 3 14 giờ 15 – 15 giờ 00
Tiết 3 8 giờ 40 – 9 giờ 25                               Ra chơi 30 phút
Tiết 4 9 giờ 25 – 10 giờ 10 Tiết 4 15 giờ 30 – 16 giờ 15
                            Ra chơi 10 phút Tiết 5 16 giờ 15 – 17 giờ 00
Tiết 5 10 giờ 20 – 11 giờ 05