Lưu trữ thẻ: tot nghiep thpt quoc gia

Qui chế thi 2015

Số: 02/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015   THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng …

Xem thêm »