GIỜ HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng từ ngày 06.09.2021)

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Tiết 1

7h15 – 8h00 Tiết 1 13h30 – 14h15

Tiết 2

8h15 – 9h00

Tiết 2

14h30 – 15h15

Tiết 3

9h15 – 10h00

Tiết 3

15h30 – 16h15

Tiết 4 10h15 – 11h00 Tiết 4

16h30 – 17h15