LỚP 10

MÔN TOÁN: Tải tại đây → NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TOAN 10

MÔN SINH: Tải tại đây → NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN SINH 10

MÔN LÝ: Tải tại đây → LÝ 10

MÔN ANH VĂN: Tải tại đây → REVISION FOR THE MID TERM TEST-K10

 

LỚP 11

MÔN ANH VĂN: Tải tại đây → NÔI DUNG ÔN KIỂM TRA GIỮA HK1 LỚP 11 AV 

MÔN TOÁN: Tải tại đây → nội dung kiem tra giua ky toan 11

MÔN SINH: Tải tại đây → NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN SINH 11

 

LỚP 12

MÔN SỬ: Tải tại đây → NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN SỬ

MÔN TOÁN: Tải tại đây → NỘI DUNG THI GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN 12

MÔN SINH: Tải tại đây → NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I MÔN SINH 12

MÔN ANH VĂN: Tải tại đây → THE 1 ST MID TERM TEST OF GRADE 12